ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนอย่างมีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

พันธกิจ (Mission)
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
๒. สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้และวิถีชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย
๓. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ส่งเสริมความร่วมมือจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Objectives)
๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและพลโลกที่ดี
๒. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
๔. โรงเรียนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และมีกลไกการขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา

รายการหนังสือใหม่ 10 ลำดับล่าสุด  
ประเภทวัสดุหนังสือทั่วไป
ชื่อเรื่องหัวใจที่ถูกปล้น
ชื่อผู้แต่งว.วินิจฉัยกุล


ประเภทวัสดุหนังสือทั่วไป
ชื่อเรื่องชีววิทยา 2
ชื่อผู้แต่งปรีชา สุวรรรณพินิจ


ประเภทวัสดุหนังสือทั่วไป
ชื่อเรื่องหยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ1
ชื่อผู้แต่งทองคำ ศรีโยธิน


ประเภทวัสดุหนังสือทั่วไป
ชื่อเรื่อง57 เห็ดเป็นยาแห่งป่าอีสาน
ชื่อผู้แต่งวินัย กลิ่นหอม


ประเภทวัสดุหนังสือทั่วไป
ชื่อเรื่อง57 เห็ดเป็นยาแห่งป่าอีสาน
ชื่อผู้แต่งวินัย กลิ่นหอม


ประเภทวัสดุหนังสือทั่วไป
ชื่อเรื่องเอบราแฮม ลิงคอล์น
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ต่างใจ


ประเภทวัสดุหนังสือทั่วไป
ชื่อเรื่องเอบราแฮม ลิงคอล์น
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ต่างใจ


ประเภทวัสดุหนังสือทั่วไป
ชื่อเรื่องเอบราแฮม ลิงคอล์น
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ต่างใจ


ประเภทวัสดุหนังสือทั่วไป
ชื่อเรื่องเอบราแฮม ลิงคอล์น
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ต่างใจ


ประเภทวัสดุหนังสือทั่วไป
ชื่อเรื่องเอบราแฮม ลิงคอล์น
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ต่างใจ


 
Card image cap
ภาคเรียนปกติ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์